Vojenský Obvod Záhorie

Hlavné menu

Základné informácie menu:

Základné informácie

Územie Vojenského obvodu Záhorie sa nachádza v strednej a východnej časti Záhorskej nížiny na západnom Slovensku, malou časťou zasahuje aj do pohoria Malé Karpaty. Je to náš najstarší a najväčší vojenský obvod. Pre potreby výcviku ozbrojených síl sa začal využívať už od r. 1923, jeho súčasná rozloha je 27 650 ha.

Vojenský obvod Záhorie patrí do geomorfologického celku Borská nížina, ktorá je súčasťou Záhorskej nížiny. Zasahuje do najväčšej oblasti viatych pieskov na Slovensku s celkovou rozlohou vyše 570 km2. V týchto špecifických podmienkach sa tu vytvorila pestrá mozaika mimoriadne vzácnych a na území Slovenska často jedinečných spoločenstiev. Tečúce a stojaté vody a mokrade sa striedajú so suchými piesočnými dunami. Vďaka mimoriadnej pestrosti biotopov sa tu na pomerne malom území nachádza aj vysoký počet druhov a spoločenstiev s rozdielnymi ekologickými nárokmi. Lesné biotopy zaberajú viac ako 72 % územia v širokej škále lesných spoločenstiev od zamokrených slatinných jelšín až po suché borovicové dúbravy. V území je evidovaná prítomnosť 19 biotopov európskeho významu a 6 biotopov národného významu.

Vojenský obvod Záhorie sa člení na tri vojenské výcvikové priestory:

  • Vojenský výcvikový priestor Záhorie (v severnej časti VO Záhorie)
  • Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa (v južnej časti VO Záhorie)
  • Vojenský výcvikový priestor Turecký vrch (zasahuje do malokarpatských lesov v juhovýchodnej časti VO Záhorie)

Využívanie VO Záhorie verejnosťou

Verejnosť s obľubou využíva prekrásnu prírodu VO Záhorie najmä pre rekreáciu. Hlavne v jesennom období v čase hubárskej sezóny zaplavujú vojenské lesy tisíce hubárov. V súčasnosti je potrebné mať na vstup do vojenského obvodu osobitné povolenie. Počas výcviku ozbrojených zložiek je vstup z bezpečnostných dôvodov zakázaný. Povolenia na vstup vydáva Obvodný úrad vojenského obvodu Záhorie v Malackách, po predchádzajúcom súhlase užívateľa vojenských lesov.

Vojenský výcvikový priestor Záhorie

Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa

Vojenský výcvikový priestor Turecký vrch